Program Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła – informacje i szczegóły

Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się jak zdobyć dofinansowanie na pompę ciepła!

Moje Ciepło to rządowy program dotacji do energooszczędnych systemów ogrzewania nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, instalację i montaż pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania budynków lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu).

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków w programie Moje Ciepło potrwa do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na program.

Budżet na realizację programu wynosi do 600 000 000 zł.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym, co oznacza, że złożone wnioski są oceniane na bieżąco, tak samo jak wypłaty dotacji na konta wnioskodawców.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

 • Każda osoba fizyczna bez względu na dochody – w programie Moje Ciepło nie obowiązują progi dochodowe.
 • Właściciel lub współwłaściciel nowego budynku jednorodzinnego, o podwyższonym standardzie energetycznym.
 • Osoba wskazanych na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego.

Na co dotacja z programu Moje Ciepło?

 • Gruntowa pompa ciepła.
 • Pompa ciepła typu powietrze/woda.
 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku.
 • Współfinansowaniu inwestycji podlega także zbiornik buforowy i c.w.u. wraz z osprzętem.

DARMOWA WYCENA
MONTAŻU POMPY CIEPŁA

Umów się na darmową wycenę
montażu pompy ciepła i systemu ogrzewania

+48 667 802 202

Jakie przedsięwzięcia mogą być dofinansowane z programu Moje Ciepło?

Dotację z programu Moje Ciepło można uzyskać na:

 • zakup/montaż gruntowej pompy ciepła wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym (buforowym) oraz ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze wraz z osprzętem, w systemie centralnego ogrzewania obsługującego cały budynek;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym (buforowym) oraz ze zbiornikiem cwu z osprzętem.

Program Moje Ciepło dotyczy budynków o podwyższonym standardzie energetycznym, który potwierdza charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię pierwotną nie może przekraczać 55 (kWh/m2*rok).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Dofinansowanie do instalacji i montażu pompy ciepła w ramach programu Moje Ciepło w formie dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowanych wynosi:

 • do 30% – podstawowy udział w kosztach kwalifikowanych,
 • do 45% w przypadków beneficjentów posiadających kartę dużej rodziny.

Górna granica dofinansowania wynosi niezależnie od procentowej wartości kosztów, maksymalnie nie więcej niż 21 tys. zł bądź 7 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję, w zależności od rodzaju i typu zainstalowanej pompy ciepła.

Tabela wysokości dofinansowania do nowej pompy ciepła w ramach programu Moje Ciepło

Rodzaj pompy ciepła

Typ

Maksymalne procentowe dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych

Maksymalne procentowe dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych dla beneficjentów w kartą Dużej Rodziny

Maksymalna kwota dotacji

gruntowa

nie dotyczy

do 30%

do 45%

21.000 zł

powietrzna

powietrze-powietrze w systemie centralnym

do 30%

do 45%

7.000 zł

powietrzna

powietrze-woda

do 30%

do 45%

7.000 zł

Oprócz samych pomp ciepła, do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z osprzętem i dodatkowymi elementami, takimi jak zbiornik akumulacyjny/buforowy, czy zbiornik ciepłej wody użytkowej.

W programie można otrzymać również do 5% dofinansowania na dokumentację. Całkowita kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 7 tys. zł w przypadku powietrznych i 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Kwoty uwzględnione w programie, to kwoty brutto, a podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowanym dla większości beneficjentów.

Jeśli beneficjent posiada prawną możliwość odliczenia VAT-u w jakiejkolwiek części, podatek VAT dla takiej osoby nie jest kosztem kwalifikowanym. Nawet jeśli mając prawo do odliczenia zrezygnuje z odliczenia podatki. Takich beneficjantów programu jest jednak bardzo mało.

Kwalifikowalność kosztów

W zakresie dofinansowania mieszczą się:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła,
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5% kosztów kwalifikowanych) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie poniesione koszty zgodne z zakresem dofinansowania, poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów, który został wyznaczony od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.

W tym czasie inwestor musi rozpocząć i zakończyć inwestycję. To oznacza, że w podanym okresie powinien ponieść pierwszy koszt z zakresu kosztów kwalifikowanych oraz zamontować i uruchomić pompę ciepła z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Czynności te powinny być potwierdzone poprzez odpowiednią datę na fakturze lub równoważnym dokumencie księgowym. Faktury z datą wystawienia spoza okresu kwalifikowalności nie będą dofinansowane.

Jak dokumentować wydatki?

Podstawą do udokumentowania wydatku jest faktura zakupu produktu lub usługi. Aby został uwzględniony, dokument powinien zawierać:

 • Datę wystawienia dokumentu oraz datę realizacji usługi (lub datę dostawy towaru, w zależności czego dotyczy faktura) – daty te powinny mieścić się w przedziale wskazanym w regulaminie, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.;
 • Imię i nazwisko nabywcy – powinna być zgodna z danymi wnioskodawcy. Jeśli są to różne osoby, to wnioskodawca musi dołączyć stosowne oświadczenie.
 • Rodzaj urządzenia – rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry muszą być uwzględnione. Jeśli ich nie ma na fakturze, konieczne jest załączenie oświadczenia, że pompa ciepła posiada wskazane parametry, kwalifikujące do dofinansowania w programie.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Poznaj warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do instalacji pompy ciepła.

Beneficjentem programu Moje Ciepło może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 • wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

  albo

  złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dodatkowo muszą być spełnione następujące wymagania:

 • W budynku nie było nigdy zamontowane źródło ciepła na paliwo stałe.
 • Zarówno w okresie trwałości, jak i 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza nie może przekraczać 20% powierzchni całkowitej budynku.
 • Budynek nie jest sezonowy lub gospodarczy.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (nie dotyczy to ulgi termomodernizacyjnej).
 • Budynek musi posiadać podwyższony standard energetyczny, oznacza to, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cwu (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wnioskodawców w 2022r oraz 55 kWh/m2 w ciągu roku dla wnioskodawców w latach kolejnych.
 • Pompa ciepła musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.
 • Pompa ciepła musi służyć w celu ogrzewania domu lub w celu ogrzewania domu w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.
 • Gruntowa pompa ciepła i pompa powietrze-woda musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55℃) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym.
 • Pompa ciepła typu powietrze-powietrze w systemie centralnym dla całego budynku musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

W programie Moje Ciepło nie obowiązują progi dochodowe! To oznacza, że bez względu na zarobki Wnioskodawcy, może on złożyć wniosek o dofinansowanie.

Dofinansowanie pompy ciepła z programu Moje Ciepło w budynku realizowanym przez dewelopera

Zgodnie z regulaminem programu, wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę.

To oznacza, że wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania, na pompę ciepła zamontowaną w budynku, którego budowę realizuje deweloper.

Rozwiązaniem jest przeniesienie pozwolenia na budowę na wnioskodawcę, przed zakończeniem robót budowlanych, przed zamontowaniem systemu ogrzewania, i wtedy wykonanie prac związanych z instalacją pompy ciepła.

Realizacja inwestycji przez małżeństwo

W programie Moje Ciepło dofinansowanie udzielane jest na budynek, oznacza to, że pomimo iż każde z małżonków jest współwłaścicielem domu, tylko jedno może wnioskować o dofinansowanie.

W związku z tym maksymalna kwota dofinansowania dla małżonków jest niezmienna i wynosi maksymalnie 21 tys. zł bądź 7 tys. zł.

Wymagania dla inwestora

Program dofinansowania Moje Ciepło nakłada na inwestora obowiązki, które powinien spełnić nie tylko przed przystąpieniem do inwestycji, ale także w trakcie jej trwania i po jej ukończeniu przez cały tzw. okres trwałości.

Okres trwałości inwestycji dofinansowanej z programu Moje Ciepło wynosi 5 lat.

Przez taki okres po realizacji inwestycji należy zachować ją w niezmienionej formie i wymiarze.

Po otrzymaniu dofinansowania, pompa ciepła musi być eksploatowana we wskazanej we wniosku lokalizacji przez cały okres trwałości, a więc przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania na wskazany rachunek bankowy. W tym czasie na właścicielu budynku spoczywa również obowiązek informacyjny, który musi być zrealizowany poprzez umieszczenie tabliczki informacyjnej o określonym w regulaminie wzorze, w widocznym miejscu, na przykład budynku lub ogrodzeniu.

Czy w budynku z pompą ciepła dofinansowaną z programu Moje Ciepło może znajdować się kominek?

Przed inwestycją, w trakcie jej realizacji i w okresie trwałości, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się żadne źródło ciepła na paliwo stałe.

Wyjątkiem jest kominek, który będzie pełnił funkcję rekreacyjną lub ozdobną. Ozdobna funkcja kominka oznacza, że nie da się w nim palić – komin spalinowy jest zamurowany, a płaszcz wodny odcięty.

Z kolei funkcja rekreacyjna oznacza, że kominek jest używany sporadycznie, a ciepło nie jest rozprowadzane do innych pomieszczeń. Taki kominek nie może mieć płaszcza wodnego.

DARMOWA WYCENA
MONTAŻU POMPY CIEPŁA

Umów się na darmową wycenę
montażu pompy ciepła i systemu ogrzewania

+48 667 802 202

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania z programu Moje Ciepło?

Dofinansowaniu podlegają tylko nowe pompy ciepła – wyprodukowane do 24 miesięcy przed montażem.

Oprócz tego pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym temperatura zasilania wody grzewczej nie przekracza 35℃. Ten wymóg nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku.

Pompa ciepła musi posiadać deklarację zgodności urządzenia z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”), a usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55℃) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Dofinansowanie można otrzymać jedynie na pompy ciepła do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Jak przebiega proces uzyskania dotacji?

Proces uzyskania dotacji z programu Moje Ciepło przebiega następująco:

 • Złożenie wniosku na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/do 3 dni wniosek powinien być zarejestrowany w systemie.
 • Oczekiwanie na odpowiedź NFOŚiGW w terminie do 60 dni od daty rejestracji wniosku.
 • Poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym lub negatywnym wyniku rozpatrzeniu wniosku.
 • Umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
 • Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji.
 • Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji.
 • Zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.
 • Wypłata dofinansowania.

Obowiązujące terminy

Zgodnie z regulaminem programu, podczas procedowania wniosku o dofinansowanie, zarówno beneficjenta, jak i NFOŚiGW obowiązują pewne terminy, według których wniosek zostanie zarejestrowany i poddany ocenie.

 • do 3 dni od daty wpływu – rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym NFOŚIGW;
 • do 60 dni od daty rejestracji wniosku – ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych i ewentualna decyzja o odrzuceniu wniosku;
 • do 10 dni – czas na uzupełnienie brakujących informacji liczone od dnia otrzymania wezwania;
 • do 10 dni – ponowna ocena wniosku liczone od daty uzupełnienia wymaganych informacji lub dokumentów;
 • do 20 dni od dnia zakończenia oceny – kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych;;
 • do 90 dni kalendarzowych – maksymalny łączny czas na poprawę błędów liczony od dnia wysłania pierwszego wezwania do poprawy błędów;
 • do 5 dni roboczych – czas na pisemne zwrócenie się do NFOŚiGW z prośbą o powtórne rozpatrzenie wniosku, po jego odrzuceniu. Rozpatrzenie przez NFOŚiGW takiej prośby powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od jej wpływu we wskazane przez NFOŚiGW miejsce.

Kto składa wniosek?

Warto wiedzieć, że w programie Moje Ciepło wniosek nie musi zostać złożony osobiście. Może go złożyć Pełnomocnik. W takim wypadku musi on wypełnić oświadczenie, które będzie stanowiło załącznik do programu. Pełnomocnikiem może być każda osoba wskazana przez Wnioskodawcę na druku pełnomocnictwa.

W przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, w programie Moje Ciepło nie trzeba składać dodatkowego wniosku o płatność. Kwota przyznanej dotacji, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostaje automatycznie przelana na numer konta podany we wniosku.

Łączenie z innymi programami

Programu Moja Pompa nie da się połączyć z dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulgą podatkową z programu Ulga Termomodernizacyjna, gdyż programy te dotyczą budynków już użytkowanych poddanych termomodernizacji.

Moje Ciepło można natomiast łączyć z programem Mój Prąd, jeśli dofinansowanie dotyczy różnych elementów tj. paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

W ramach programu Mój Prąd 4.0 można dofinansować przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynu ciepła w postaci:

 • zasobnika c.w.u zasilanego przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • zasobnika c.w.u z grzałką elektryczną,
 • bufora ciepła zasilanego przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • bufora ciepła z grzałką elektryczną,
 • bufora ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiącego jedno kompletne urządzenie,
 • pompy ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Minimalna pojemność magazynu ciepła powinna być nie mniejsza niż 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

Wnioskodawca ma obowiązek upewnić się, że nie ubiega się o podwójne dofinansowanie.

Szczegóły na stronie: https://mojprad.gov.pl/

DARMOWA WYCENA
MONTAŻU POMPY CIEPŁA

Umów się na darmową wycenę
montażu pompy ciepła i systemu ogrzewania

+48 667 802 202

Ile można zaoszczędzić dzięki programowi Moje Ciepło – wyliczenia?

Większość inwestorów decyduje się na zakup powietrznej pompy ciepła, dlatego nasze obliczenia przeprowadzimy dla tego przypadku.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w programie Moje Ciepło, na powietrzną pompę ciepła beneficjent może otrzymać maksymalnie 7 tys. zł dotacji.

Dofinansowanie nie może przekraczać 30%. poniesionych kosztów lub 45%. poniesionych kosztów w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Jeśli całkowity koszt inwestycji wynosi na przykład 30.000 zł z podatkiem VAT, to wartość odliczenia wyniesie:

 • 30.000 zł * 30% = 9.000 zł,
 • 38.000 zł * 45% = 13.500 zł – w przypadku dużej rodziny.

Biorąc pod uwagę maksymalny poziom dofinansowania wynoszący 7.000 zł, realny koszt inwestycji będzie wynosił: 30.000 zł – 7.000 zł = 23.000 zł

W takim przypadku koszty inwestycji w pompę ciepła zostały zmniejszone o 23,3% ( (23.000 / 30.000) – 1) * 100.

W przedstawionym przykładzie, dzięki dotacji beneficjent może zyskać 23% całości kosztów inwestycji.

Podsumowanie

Lista stron zawierających informacje na temat dofinansowania do pompy ciepła w nowym budynku: