Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Instalacja fotowoltaiki o mocy do 150 kWp bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Ta korzystna zmiana została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w Ustawie prawo budowlane w art. 29 w ust. 4 w pkt 3 w lit. c, w którym wyrazy „50 kW” zostały zastąpione wyrazami „150 kW”.:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW (zmiana z 50 kW na 150 kW) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Zmiana pozwala na rozbudowę bądź budowę nowej instalacji do mocy 150 kW bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagane jest natomiast zgłoszenie robót budowlanych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Nadal do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia projektu urządzeń z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Fotowoltaika bez pozwolenia na budowę – co to oznacza?

Możliwość wykonania fotowoltaiki bez pozwolenia na budowę oznacza obniżenie kosztów realizacji inwestycji poprzez brak kosztów uzyskania zezwolenia na budowę czy też potrzeby zatrudnienia kierownika budowy, itp.

Wiadomo, że załatwianie dodatkowych formalności wiąże się z kosztami oraz czasem. Dla inwestorów planujących budowę tzw. małej instalacji (od 50 kW do 1 MW) to bardzo dobra wiadomość.

A my ze swojej strony mamy nadzieję, że przez to zwiększy się zainteresowanie fotowoltaiką wśród firm i biznesu.

Szacowana oszczędność wynosi 25-30 tys. zł.

Jakie są wymogi dla budowy instalacji fotowoltaiki do 150 kW?

Nowelizacja ustawy wprowadza uproszczenie i usuwa z procedury punkt związany z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla małych instalacji i wszytko co jest z tym związane, czyli opracowanie projektu budowlanego, sporządzenie map do celów projektowych czy powołanie kierownika budowy.

Pozostała część wymogów pozostaje bez zmian.

Instalacje o mocy powyżej 50 kW do 1 MW zgodnie z Art 1, ust. 18 Ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowią tzw. „małe instalacje„.

Procedura budowy tzw. małych instalacji jest bardziej skomplikowana niż instalacji prosumenckich o mocy do 50 kW, w których praktycznie nie ma żadnytch wymogów.

Mała instalacja musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ponadto wymagane jest uzyskanie wpisu do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Proces budowy tzw. MAŁEJ INSTALACJI fotowoltaicznej wymaga:

 • Zgłoszenia robót budowlanych instalacji odnawialnych źródeł energii bez projektu budowlanego.
 • Budowy instalacji zgodnie z MPZP na podstawie uzyskanego wypisu wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jeżeli obszar na którym planowana jest inwestycja taki posiada. W przypadku braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy uzyskać Warunki Zabudowy i zbudwać instalację zgodnie z warunkami.
 • Uzyskania Warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej operatora sieci elektroenergetycznej.
 • Wykonania instalacji zgodnie z wymogami ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych (NC RfG) do sieci elektroenergetycznej danego operatora systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP).
 • Wykazania właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (WOS), że instalacja spełnia wymogi określone w NC RfG oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) lub Przesyłowej (IRIESP) poprzez pomyślne przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączania modułu wytwarzania energii według wytycznych przekazanych przez WOS. Sprawdzeniu podlegają urządzenia wyprowadzenia mocy, moduł wytwarzania energii wraz z układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i pozostałych układów wynikających z warunków przyłączenia.
 • Uzyskania odbioru i pozwolenia na użytkowanie instalacji u Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
 • Zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji.
 • Uzyskania wpisu do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Niezależnie od mocy instalacji pozwolenie jest wymagane w przypadku budowy:

 • na terenach Natura 2000 (w tym przypadku konieczne jest także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko),
 • na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zastanawiasz się nad fotowoltaiką o mocy do 150 kW w swojej firmie bez pozwolenia na budowę?

banner realizacje fotowoltaika dla firm

Skontaktuj się z nami – wykonamy bezpłatny audyt fotowoltaiczny i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu i potrzeb energetycznych.

Korzyści inwestycji w fotowoltaikę w Twojej firmie:

 • Zmniejszenie kosztów, przez co Twoje produkty / usługi będą się tańsze, a tym samym bardziej konkurencyjne na rynku.
 • Wzmacniasz wizerunek Twojej firmy poprzez promowanie rozwiązań pro-ekologicznych.
 • Uniezależnisz firmę od podwyżek prądu.
 • Zwiększasz wartość nieruchomości.
 • Zwiększasz Swoją szansę na otrzymanie innych dofinansowań.
 • Optymalizujesz podatek dochodowy m.in. dzięki leasingowi.
 • Zyskujesz niezależność od wzrostu opłaty mocowej.

Dostępne formy finansowania:

Więcej informacji na stronie Fotowoltaika dla firm

Przydatne linki: