Korzyści z inwestycji w fotowoltaikę w firmie i przedsiębiorstwie!

Prowadzisz mały zakład bądź niewielką firmę usługową bądź szukasz obniżenia kosztów funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa?

Sprawdź korzyści z inwestycji w fotowoltaikę w Twojej firmie!

Odpowiednio dobrana instalacja w przedsiębiorstwie pozwala na obniżenie rachunków za energię elektryczną w Twojej firmie nawet o 60%.

Fotowoltaika w Twojej firmie to:

 • zmniejszenie kosztów, przez co produkty Twojej firmy / usługi będą się tańsze, a tym samym bardziej konkurencyjne na rynku,
 • wzmocnienie wizerunku Twojej firmy poprzez promowanie rozwiązań pro-ekologicznych,
 • uniezależnienie firmy od podwyżek prądu,
 • zwiększenie wartości nieruchomości,
 • zwiększenie szansy firmy na otrzymanie innych dofinansowań,
 • optymalizacja podatki dochodowego m.in. dzięki leasingowi,
 • uniezależnienie od wzrostu opłaty mocowej.

Instalacja fotowoltaiczna stanowi rozwiązanie, które z roku na rok jest prostsze w zastosowaniu i coraz tańsze, a to dzięki:

 • znacznemu spadkowi cen paneli fotowoltaicznych, do którego przyczyniło się m.in. zniesienie ceł na produkty importowane z Chin;
 • rozwojowi technologii instalacji fotowoltaicznej, dzięki której oferowane moduły fotowoltaiczne produkują coraz więcej energii na tej samej powierzchni, są bardziej wytrzymałe na uszkodzenie, mają dłuższą żywotność i mniejszy spadek uzysków w czasie życia produktu. Dzięki temu pozwalają produkować więcej energii, a także ograniczyć początkowe koszty instalacji;
 • pozytywnym zmianom w prawie, dzięki którym czynności administracyjne i procedury przyłączenia instalacji do sieci są dużo prostsze i zajmują mniej czasu, a użytkowanie instalacji nie wymaga żadnych dodatkowych czynności prawno-administracyjnych w trakcie jej eksploatacji.

Obniżaj koszty działalności firmy
dzięki fotowoltaice!

Coraz wyższe ceny energii elektrycznej i kolejne podatki – instalacja fotowoltaiczna receptą na rosnące koszty

Obecny rok (2021) przynosi przedsiębiorcom kolejne podwyżki, które powodują że wydatki firm na energię elektryczną po raz kolejny znacząco wzrosły.

Jednym z najlepszych przykładów jest opłata mocowa dla przedsiębiorstw wprowadzona na początku 2021 r. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka opłaty mocowej dla przedsiębiorstw, bez podatku od towarów i usług (stawki NETTO) wynosi 0,0762 zł za każdą 1 kWh. Opłata dotyczy jednego punktu odbioru (licznika). Pomiar zużycia wykonywany jest w godzinach od 7.00 do 22.00.

Opłata mocowa oznacza wzrost kosztu energii dla firm. Dla przykładu podamy wyliczone przez portal wysokienapiecie.pl średni wzrost kosztów całkowitych energii elektrycznych dla trzech branż: meblarskiej, mięsnej i handlowej. Wprowadzenie opłaty mocowej oznacza wzrost cen energii dla:

 • branży meblarskiej – ok. 12%,
 • branży mięsnej – ok. 9%,
 • branży handlowej – ok. 8%.

Podstawa prawna dająca przedsiębiorstwu prawo do produkowania energii i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej

Podstawę prawną do działalności w zakresie wytwarzania energii daje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. (wraz z późniejszymi nowelizacjami) o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz mechanizmy i instrumenty wspierające jej wytwarzanie. Tekst jednolity ustawy znajduje się na stronie http://isap.sejm.gov.pl

Pierwsza wersja ustawy o OZE wyraźnie precyzowała, że prosumentem jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. Jednak nowelizacja, która weszła w lipcu 2016 roku zmieniła ten stan i od tego momentu każde przedsiębiorstwo i dowolnej wielkości firma, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, traktowane są na takich samych zasadach jak osoba prywatna.

Zasady funkcjonowania podmiotu nie są zatem ustalane na podstawie tytułu prawnego wytwórcy, ale wielkości instalacji.

W ustawie wyszczególnione są dwie grupy instalacji:

 • mikroinstalacjao mocy <= 50 kW,
 • mała instalacjao mocy > 50 kW <= 1 MW

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja

Mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV – o nich jest ten artykuł.

Mała instalacja fotowoltaiczna – definicja

Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV – w niniejszym artykule nie poruszamy tematu małych instalacji.

Produkcja energii z fotowoltaiki w „mikroinstalacji” do 50 kW – przedsiębiorstwo jako prosument

Zgodnie z ustawą, każdy podmiot, osoba fizyczna oraz prawna, firma, przedsiębiorstwo, będący odbiorcą końcowym, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, dla którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej (produkcja z mikroinstalacji na własne potrzeby) w mikroinstalacji o mocy do 50 kWjest prosumentem energii odnawialnej. Definicja prosumenta pochodzi od złożenia części słów: producent + konsument.

Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo posiadające instalację do mocy 50 kW jest traktowane na identycznych zasadach jak osoba fizyczna, tzw. „prosument”. Prosument może produkować energię na własne potrzeby i bieżące zużycie oraz „magazynować” nadwyżkę w sieci i rozliczać się z zakładem energetycznym na zasadzie opustów.

Dzięki temu przedsiębiorstwo „przechowuje” nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej i odbiera ją w momencie zwiększonego zapotrzebowania. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.

Współczynnik opustu jest taki sam jak dla osób fizycznych, tj.:

 • dla instalacji do 10 kW wynosi 1 : 0,8;
 • dla instalacji powyżej 10 kW do 50 kW wynosi 1 : 0,7.

UWAGA! – Od dnia 1 kwietnia 2022 r, system opustów został zastąpiony systemem Net-billing.

Aby przyłączyć firmową mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej wystarczy spełnić te same warunki co osoba prywatna. Należy powiadomić operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja:

 • o terminie przyłączenia mikroinstalacji,
 • lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji,
 • rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w tej mikroinstalacji,
 • mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji,

Planowane przyłączenie należy zgłosić nie później niż 30 dni przed dniem jego wykonania.

Zgłoszenie należy skierować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego właściwego rejonu.

DARMOWA WYCENA

Umów się na darmową wycenę

+48 667 802 202

Ile wynosi średni okres amortyzacji inwestycji w fotowoltaiki w firmie?

Jeszcze kilka lat temu inwestycja w instalację fotowoltaiczną była znaczącym kosztem dla większości firm. Obecnie ceny najlepszych komponentów znacznie spadły. Jednocześnie rozwinęły się nowe możliwości finansowania, dzięki czemu okres zwrotu z inwestycji znacznie się skrócił i przeciętnie wynosi 4-5 lat.

Większość instalacji fotowoltaicznych posiada 25-letnią gwarancję na tzw. uzysk energii na poziomie nie mniejszym niż 80%. To długi czas, dlatego w obliczeniach czasu amortyzacji, rozsądnie jest uwzględnić:

 • ewentualną potrzebę wymiany falowników po ok. 10 – 15 latach,
 • konieczność wymiany pojedynczych paneli w okresie pogwarancyjnym, czyli po minimum 10 latach użytkowania,
 • dodatkowe koszty związane z czyszczeniem i konserwacją paneli na obszarach o dużym zanieczyszczeniu powietrza.

Uwzględniając powyższe, zwrot inwestycji w fotowoltaikę zostanie osiągnięty średnio po upływie 5 – 7 lat. W kolejnych latach użytkowania instalacji każdy kilowat wyprodukowanej energii będzie już czystym zyskiem dla Twojej firmy.

Banner z informacją o mocy 2,5 MW zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych dla firm i przykładowymi realizacjami

Inwestycja w fotowoltaikę daje korzyści podatkowe także przedsiębiorcom

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz wiedzieć, że jednorazowa amortyzacja przysługuje tzw. małym podatnikom i tym rozpoczynającym działalność.

Mały podatnik to ten, który osiąga przychody do 2 mln euro rocznie.

Mały podatnik oraz podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w związku z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego ma prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji w ramach limitu 50.000 euro.

Dzięki temu czas amortyzacji fotowoltaiki w firmie skraca się do zaledwie 4-5 lat.

Wymiar wizerunkowy posiadania instalacji fotowoltaicznej w firmie

Dzięki temu, że fotowoltaika to rozwiązanie ekologiczne, ta też wymiar wizerunkowy. Jeśli Twoja firma szuka sposobu na rzecz poprawy klimatu naszej planety – „zielona energia” jest jednym z najlepszych dowodów dbałości o środowisko.

Źródła pozyskiwania dofinansowania na budowę elektrowni słonecznych dla firm

Inwestycja w fotowoltaikę w firmie wymaga poniesienia wysokich nakładów początkowych. Jeśli chcesz, aby Twoja firma korzystała z darmowej energii z paneli słonecznych, jednak nie dysponujesz odpowiednim kapitałem możesz skorzystać z kilku opcji finansowania, m.in:

 • możesz skorzystać z licznych dotacji rządowych oraz tych udzielanych przez samorządy. W większości przypadków dotacje są bezzwrotne, co może przynieść naprawdę spore oszczędności;
 • pozyskanie atrakcyjnego finansowania w formie leasingu dedykowanego inwestycjom w fotowoltaikę dla firm,
 • skorzystać z klasycznego kredytu, choć coraz częściej jest to produkt bankowy dedykowany OZE.

Poniżej przedstawiamy dofinansowania dla firm, które opisywaliśmy na swojej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Fotowoltaika dla firm