Dotacje do Fotowoltaiki na Śląsku z programu „50 kW na start” dla małych i średnich firm (MŚP)

Od 29 marca 2021 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach prowadzi nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji, tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  • w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym;
  • w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Nabór wniosków

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  • pierwsza runda: 29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  • druga runda: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  • trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł.
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/

Chcesz wiedzieć więcej.
Zadzwoń, napisz!
Manufaktura Energii, tel. +48 667 802 202
g.sobota@manufakturaenergii.pl