Dotacja na fotowoltaikę w Katowicach

W poszukiwaniu dotacji na fotowoltaikę sprawdziliśmy informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Katowice.

Stolica województwa śląskiego oferuje możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych ze środków finansowych budżetu Miasta, w szczególności przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

Z budżetu Miasta mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22, ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych w obiektach budowlanych na terenie miasta, w których zmieniony będzie system ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, zastosowane zostaną odnawialne źródła energii, zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

Uchwała nr XXXIII/729/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Miasta wraz z poprawką wniesioną w uchwale nr XX/471/20 z dnia 28.05.2020 roku określazasady i kryteria udzielania dotacji celowej na inwestycje polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła, dzięki którym zostanie poprawiony stan powietrza w mieście.

W szczególności dotacja dotyczy dofinansowania zadań mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

W szczególności dotyczy:

 • zastosowania odnawialnych źródeł energii tj. (kolektory słoneczne, pompa ciepła na cele c.w.u., ogniwa fotowoltaiczne,
 • zmianie systemu ogrzewania budynku,
 • montażu wentylacji z rekuperacją.

Beneficjentami mogą zostać:

 • podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dotację celową składa się do Urzędu Miasta do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja.

W przypadku wolnych środków finansowych w budżecie Miasta na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym, wnioski złożone po 31 grudnia roku poprzedniego, mogą być rozpatrzone w bieżącym roku budżetowym

Wnioski rozpatrywane są w kolejności według daty wpływu.

Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dotację celową na drugie inne odnawialne źródło energii w odstępie jednego roku budżetowego.

Dofinansowanie fotowoltaiki

Dotacja wynosi jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. ogniwa fotowoltaiczne.

Fotowoltaika z dotacją to jeszcze bardziej opłacalna inwestycja!
Nie trać czasu – skorzystaj i Ty!

Dofinansowanie na kolektory słoneczne lub pompę ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Dotacja wynosi jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu wyszczególnionych odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne lub pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Dotacja celowa na zadanie polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na pompę ciepła do centralnego ogrzewania nie obejmuje urządzeń klimatyzacyjnych grzewczo-chłodzących, pracujących jednocześnie jako pompa ciepła lub posiadających nagrzewnicę powietrza.”

Dotacja na zmianę systemu ogrzewania

Dofinansowanie wynosi jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 10.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, pompę ciepła do centralnego ogrzewania, na kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu, a dla spółdzielni i spółek mieszkaniowych 10.000 zł na budynek/lokal mieszkalny lecz kwota dotacji nie może przekroczyć 20% kwoty wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 5 pkt.1 ww uchwały, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Dofinansowanie montażu wentylacji z rekuperacją

Jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. Rekuperacja.

Warunki udzielenia dotacji

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia dotacji na poszczególne zadania znajdują się na stronie https://www.sekap.pl/ – Karta usługi – Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki określają szczegółowo:

 • wymagane dokumenty,
 • czynności wymagane do wykonania po zawarciu umowy z Miastem,
 • sposób dostarczania dokumentów,
 • wysokość opłat skarbowych,
 • terminy i sposób załatwienia sprawy,
 • sposób informowania na temat przebiegu sprawy,
 • sposoby odwołania,
 • metody składania skarg i wniosków.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Katowice znajdują się na stronach: