Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0 obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Znamy szczegóły programu Mój Prąd 3.0. Kwota dofinansowania została obniżona do 3 tys. zł. Program nie został rozszerzony o dofinansowanie dodatkowych instalacji jak np. magazyny ciepła/chłodu czy ładowarki EV. Najbliższy nabór dotyczy tylko dofinansowania do fotowoltaiki.

Według ekspertów obniżenie dofinansowania z 5 tys. zł do 3 tys. zł nieznacznie tylko zmniejszy opłacalności inwestycji. Okres zwrotu wydłuży się zaledwie o kilka miesięcy, a uwzględniając tegoroczny wzrost cen prądu w dużej mierze i tak zrekompensuje on tę zmianę.

Zmiany w skrócie

 • Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów inwestycji, nie więcej niż 3.000 zł
 • Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Dofinansowaniu podlegają instalacje o mody od 2 kW do 10 kW.
 • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 • Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 • Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Kwota dostępna w ramach trzeciej transzy programu dofinansowania to 534 miliony złotych (DO WYCZERPANIA BUDŻETU lub do 22 grudnia 2021 r.).
 • Obowiązek umieszczenia tabliczki informacyjnej o treści „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”

Rodzaje przedsięwzięć

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych dotyczy mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie dotyczy projektów zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt zakończony oznacza wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione.

Dofinansowanie można otrzymać za wszystkie urządzenia, które zostały trwale podłączone i uruchomione.

Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe.

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Koszty kwalifikowane

Kosztami kwalifikowanymi są zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet programu

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 milionów złotych (DO WYCZERPANIA BUDŻETU lub do 22 grudnia 2021 r.).

TABLICZKA – obowiązek Informacyjny po uzyskaniu dotacji

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu itp.

Tabliczka powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości).
 2. Sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420 mm x 297 mm), a minimalny A 4 (297 mm x 210 mm).
 3. Musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd
 4. Tablica powinna być zgodna z wzorem umieszczonym na stronie programu

Szczegóły znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/

Plany na przyszłość

Cały program Mój Prąd przewidziany jest na lata 2021 – 2023. W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.