Mój Prąd 4.0 rusza od 15 kwietnia 2022 r.

Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, poinformował, że od 15 kwietnia 2022 r. rusza nabór wniosków o dotacje fotowoltaiki z programu Mój Prąd 4.0. Dofinansowanie w ramach czwartej edycji programu nie ograniczy się tylko do dofinansowania inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne (tzw. Mikroinstalacje PV), ale będzie można również pozyskać dotacje na urządzenia mające zwiększyć poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumenta we własnej instalacji PV.

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20.500 zł.

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). We wcześniejszych edycjach celem programu było wsparcie zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dziś celem programu jest wsparcie stabilizacji sieci i promowanie rozwiązań zwiększających autokonsumpcję.

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dokładne szczegóły zasad dofinansowania i szczegółowe listy kosztów kwalifikowanych programu Mój Prąd 4.0.

Wg zapowiedzi, nowe, zmienione zasady programu i dokumentacja programu będzie dostępna od 1 kwietnia br. na stronie internetowej mojprad.gov.pl oraz na witrynie NFOŚiGW.

Ireneusz Zyska zapowiedział możliwość dofinansowania zakupu m. in. magazynów energii elektrycznej. Ministerstwo stawia na technologie magazynowania energii, które pozwolą na przechowywanie nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach OZE i ich oddanie do systemu w sytuacji konieczności jego zbilansowania.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od dłuższego czasu informują, że dofinansowanie oprócz fotowoltaiki i magazynów energii – ma także dotyczyć urządzenia umożliwiające zarządzanie energią w domach prosumentów oraz na domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Na poziom dofinansowania na jaki mogą liczyć potencjalni beneficjenci programu Mój Prąd 4.0 będzie mieć wpływ to, czy beneficjent dodatkowo zdecyduje się na montaż urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii. Przykładowo, inwestor który oprócz montażu paneli słonecznych, zdecyduje się także na montaż np. magazynu energii elektrycznej, będzie mógł liczyć na wyższy poziom dofinansowania.

Manufaktura Energii jako jedna z nielicznych, dzięki dobrej organizacji i własnym sprawnym ekipom instalatorskim jest w stanie zaoferować krótkie terminy montażu instalacji.

Jeśli chcesz produkować własną energię – jeszcze dzisiaj umów się na spotkanie z naszym doradcą Grzegorzem.

+48 667 802 202

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0?

Program w nowej odsłonie nadal adresowany będzie do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Będą mogli z niego skorzystać zarówno prosumenci posiadający już działającą instalację założoną po dniu 1 lutego 2020 r, chcący ją rozbudować o elementy dofinansowane w programie Mój Prąd 4.0 oraz nowi właściciele paneli słonecznych i osoby, które nie otrzymały dofinansowania z wcześniejszych edycji programu Mój Prąd.

Warunkiem otrzymania dotacji jest przejście na rozliczenie na zasadach net-billingu.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0?

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Trzeba zaznaczyć, że w czwartej edycji maksymalne dofinansowanie dotyczy tylko przypadku, kiedy montaż fotowoltaiki połączony jest z wyposażeniem obiektu w dodatkowe urządzenia pozwalające optymalizować autokonsumpcję produkowanej przez prosumenta energii.

Osoby decydujące się wyłącznie na domową fotowoltaikę będą mogły otrzymać dotację do 4 tys. zł.

Udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych związanych z zakupem i instalacją urządzeń objętych Moim Prądem 4.0 nie będzie mógł przekroczyć 50%.

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Przykłady dofinansowania:

 • fotowoltaika domowa = do 4 tys. zł;
 • fotowoltaika domowa + magazyn ciepła = do 4 tys. zł + do 5 tys. zł;
 • fotowoltaika domowa + magazyn energii elektrycznej = do 4 tys. zł + do 7,5 tys. zł;
 • fotowoltaika domowa + magazyn ciepła + magazyn energii elektrycznej = do 4 tys. zł + do 5 tys. zł + do 7,5 tys. zł;
 • fotowoltaika domowa + magazyn ciepła + magazyn energii elektrycznej + HEMS/EMS= do 4 tys. zł + do 5 tys. zł + do 7,5 tys. zł + do 3 tys. zł = 20.500 zł.

Poniżej przedstawiamy grafiki opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ilustrujące poziom dofinansowania dla różnych przypadków.

Obecni prosumenci, którzy którzy otrzymali dofinansowanie z programu Mój Prąd

Oferta dofinansowania dla obecnych prosumentów, którzy wcześniej skorzystali z dofinansowania Mój Prąd i chcą rozbudować swoją instalację fotowoltaiczną o magazyn ciepła i/lub magazyn energii elektrycznej i/lub urządzenia inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS).

Obecni prosumenci, którzy nie otrzymali dofinansowania z programu Mój Prąd

Oferta dofinansowania dla obecnych prosumentów, którzy nie skorzystali z dofinansowania Mój Prąd i chcą skorzystać z dofinansowania na montaż paneli słonecznych i/lub chcą rozbudować swoją instalację fotowoltaiczną o magazyn ciepła i/lub magazyn energii elektrycznej i/lub urządzenia inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS).

Prosumenci, którzy założą wniosek o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej od 1 kwietnia 2022 r.

Oferta dofinansowania dla nowych prosumentów od 1 kwietnia 2022 r., chcących otrzymać dofinansowanie na montaż paneli słonecznych i/lub chcących otrzymać dofinansowanie na montaż o magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej i/lub urządzenia inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS).

Na co można uzyskać dotacje w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Wg zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska dofinansowanie ma objąć:

 • instalacje fotowoltaiczne – montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV);
 • inteligentne systemy zarządzania energię w domu;
 • systemy do zarządzania konsumpcją energii cieplnej lub/i elektrycznej;
 • magazyny ciepła i chłodu;
 • magazyny energii elektrycznej;
 • inne rozwiązania, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV,
 • zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Te propozycje są skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Nowe zasady rozliczania prosumentów w ramach systemu net-billingu wyjaśniamy na stronie https://manufakturaenergii.pl/nowy-system-rozliczania-prosumentow-net-billing-od-1-kwietnia-2022-r/

Jaki jest budżet programu?

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść około 350 mln zł.

Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków.

Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Co z już istniejącymi instalacjami?

Obecni posiadacze fotowoltaiki, którzy nie skorzystali do tej pory z dotacji oraz beneficjenci programu Mój Prąd wcześniejszych edycji mogą także skorzystać z dotacji w ramach edycji Mój Prąd 4.0.

Z dotacji w ramach programu Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać osoby, które założyły instalację fotowoltaiczną od 1 lutego 2020 r.

Dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii / ciepła i systemów zarządzania energią).

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń net-billing, potwierdzonego przez OSD.

Co jeśli prosument chce skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, możliwe będzie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z programu Mój Prąd.

Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji.

W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania z programu Mój Prąd.

Czy można ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd, jeżeli instalacja była/będzie dofinansowana z innych środków publicznych np. programy gminne, środki UE, kredyt na warunkach preferencyjnych w programie „Czyste powietrze”, itp.?

W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój Prąd. Beneficjent musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać.

Wynika to wprost z zapisów programu Mój Prąd. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu Czyste powietrze.

Ubiegając się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, Beneficjent potwierdza spełnienie powyższego warunku stosownym oświadczeniem zawartym w formularzu wniosku.

Strony internetowe z informacjami o programie Mój Prąd 4.0

Lista stron zawierających informacje na temat dofinansowania fotowoltaiki i rozwiązań magazynowania energii: