Zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej

W dniu 17 czerwca 2021 r. została opublikowana nowelizacja Ustawy o rynku mocy, która wprowadza zmiany w sposobie naliczania opłaty mocowej dla części odbiorców końcowych.

Których odbiorców dotyczy zmiana?

Zmiany dotyczą odbiorców (Art. 70):

 • pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na potrzeby:
  • gospodarstw domowych,
  • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
  • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;
 • zaliczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne do odrębnej grupy taryfowej utworzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla odbiorców przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, których instalacje, za zgodą tego przedsiębiorstwa, nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, celem zasilania, w szczególności silników syren alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów oraz oświetlania reklam, a także w przypadku krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok;
 • innych niż wymienieni w pkt 1 i 2, zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW.

Obniżaj koszty działalności firmy
dzięki fotowoltaice!

Opłata mocowa dla wymienionych odbiorców będzie naliczana w sposób ryczałtowy.

Wszyscy wymienieni powyżej odbiorcy pobierający energię elektryczną o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych: G, O, R i C o mocy umownej mniejszej i równej 16 kW są rozliczani będą w sposób ryczałtowy.

Pozostali odbiorcy pobierający energię elektryczną o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych: G, B, A oraz odbiorcy pobierający energię elektryczną o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych C, ale o mocy umownej większej niż 16 kW są rozliczani wg stawki opłaty mocowej za każdą kWh pobranej energii elektrycznej.

Wysokość stawki ryczałtowej opłaty mocowej

Stawki stałej opłaty mocowej dla odbiorców końcowych, o których mowa powyżej, zużywających rocznie:

 • poniżej 500 kWh – 2,30 zł miesięcznie,
 • od 500 kWh do 1200 kWh – 5,51 zł miesięcznie,
 • powyżej 1200 kWh do 2800 kWh – 9,19 zł miesięcznie,
 • powyżej 2800 kWh – 12,87 zł miesięcznie.

Podane stawki opłaty mocowej (ceny brutto) dla odbiorców rozliczanych w sposób ryczałtowy obowiązują w roku 2021.

Wysokość opłaty mocowej dla przedsiębiorstw i odbiorców biznesowych

Nowelizacja ustawy o rynku mocy nie przyniosła zmian dla przedsiębiorstw w zakresie opłaty mocowej. Odbiorcy biznesowi zapłacą opłatę naliczaną za każdą kWh energii pobraną z sieci.

Stawka opłaty mocowej dla firm wynosi 0,0762 zł/kWh i jest naliczana za zużycie w godzinach 7:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

DARMOWA WYCENA

Umów się na darmową wycenę

+48 667 802 202

Zmiana modelu naliczania opłaty mocowej dla przedsiębiorców

Nowelizacja wprowadza zmianę modelu naliczania opłaty mocowej dla przedsiębiorstw energochłonnych.

W modelu tym stawki opłaty mocowej uzależnione są od profilu zużycia energii. Zapewniają niższe opłaty odbiorcom o niższych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej, o tzw. „płaskim profilu” zużycia.

Nowa metoda naliczania opłaty mocowej ma się przyczynić do zwiększenia stabilności systemu elektroenergetycznego, premiować stabilny pobór energii i jej zużywanie w godzinach pozaszczytowych.

Na potrzeby obliczenia wysokości opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, w zależności od wielkości różnicy średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach 7:00 – 22:00, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w okresie kwalifikacji, i średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach innych niż godziny, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji, wyróżnia się następujące grupy odbiorców końcowych:

 • odbiorca końcowy K1 – w przypadku gdy wielkość różnicy wynosi mniej niż 5%;
 • odbiorca końcowy K2 – w przypadku gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%;
 • odbiorca końcowy K3 – w przypadku gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%;
 • odbiorca końcowy K4 – w przypadku gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15% albo gdy wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej w godzinach innych niż godziny, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji, wynosi 0,000 MWh.

Do wyliczenia opłaty mocowej stosuje się, odpowiednio dla grup, następujące współczynniki obliczeniowe:

 • 0,17 dla odbiorców końcowych K1 (AK1);
 • 0,50 dla odbiorców końcowych K2 (AK2);
 • 0,83 dla odbiorców końcowych K3 (AK3);
 • 1 dla odbiorców końcowych K4.

Jak widać z powyższego, odbiorca z grupy K1, mający najmniejsze różnice w poborze energii w godzinach rozliczeniowych i poza nimi, zapłaci najmniejszą opłatę mocową, bo tylko 0,17 wartości wyliczonej opłaty.

Jak zmniejszyć opłatę mocową?

Komercyjni odbiorcy energii elektrycznej mogą obniżyć wysokość kwoty miesięcznej za opłatę mocową poprzez zmniejszenie zużycia w godzinach szczytowych lub zaopatrzenie się w inne źródła energii.

Część firm przesunęła godziny produkcji na noc lub też zainwestowała we własne źródła energii.

Inwestycja w fotowoltaikę

Duże przedsiębiorstwa oraz firmy z sektora MŚP korzystające z przemysłowych instalacji paneli fotowoltaicznych, mogą w znacznym stopniu ograniczyć pobór energii z sieci elektroenergetycznej.

Szacuje się, że średni udział energii elektrycznej w kosztach funkcjonowania firmy, to ok. 20% ogólnych kosztów przedsiębiorstwa (w zależności od branży może być jeszcze większy). Dlatego jednymi ze sposobów na spore oszczędności, może okazać się fotowoltaika dla firm.

Inwestycja w fotowoltaikę jest szczególnie korzystna dla firm posiadających tzw. mikroinstalację, gdyż zgodnie z ustawą, każdy podmiot, osoba fizyczna oraz prawna, firma, przedsiębiorstwo, będący odbiorcą końcowym, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, dla którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej (produkcja z mikroinstalacji na własne potrzeby) w mikroinstalacji o mocy do 50 kW – jest prosumentem energii odnawialnej. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo posiadające instalację do mocy 50 kW jest traktowane na identycznych zasadach jak osoba fizyczna, tzw. “prosument”. Prosument może produkować energię na własne potrzeby i bieżące zużycie oraz “magazynować” nadwyżkę w sieci i rozliczać się z zakładem energetycznym na zasadzie opustów.

Inwestycja w farmy wiatrowe lub pojedyncze turbiny wiatrowe

Kolejnym sposobem na zniwelowanie opłaty mocowej jest inwestycja w farmę wiatrową bądź pojedyncze turbiny wiatrowe.

Przykładem może być grupa chemiczno-metalurgiczna Boryszew, która kupiła farmę wiatrową o mocy 27 MW i dodatkowo planuje również budowę własnych instalacji fotowoltaiki.

Pełny tekst nowelizacji

Szczegółowy tekst Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw znajdziesz w Dzienniku ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1505

Czytaj także:

Prowadzisz mały zakład bądź niewielką firmę usługową bądź szukasz obniżenia kosztów funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa? Sprawdź korzyści z inwestycji w fotowoltaikę w Twojej firmie! Szczegóły we wpisie pt. Zmieniaj energię słoneczną w energię elektryczną dla Twojego biznesu