Zielone certyfikaty – informacja o certyfikatach zielonej energii

zielone certyfikaty

System zielonych certyfikatów jest mechanizmem mającym na celu wspieranie redukcji emisji CO2.

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Zielone certyfikaty są zbywalne i mogą stanowić przedmiot obrotu na odrębnym rynku. W Polsce obrót zielonymi certyfikatami odbywa się on na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych.

System zielonych certyfikatów działają w oparciu o ustawę Prawo energetyczne.

Schemat działania systemu jest następujący:

 1. wytworzenie energii ze źródła odnawialnego,
 2. uzyskanie zielonego świadectwa,
 3. przekształcenie jednostki zielonego świadectwa na jednostki zielonego certyfikatu,
 4. obrót zielonymi certyfikatami.

Szukasz wykonawcy instalacji fotowoltaicznej?

Manufaktura Energii realizuje inwestycje przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w każdym zakresie wielkości:

 • Mikroinstalacje o mocy do 50 kWp – przeznaczone dla mniejszych firm, restauracji, firm usługowych, zakładów rzemieślniczych, serwisów samochodowych, ślusarni, stolarni, itp..
 • Małe instalacje o mocy powyżej 50 kWp do 1 MWp – przeznaczone dla hoteli, sanatoriów, obiektów wypoczynkowych, małych zakładów produkcyjnych.
 • Elektrownie – instalacje o mocy powyżej 1 MWp – przeznaczone dla dużych zakładów produkcyjnych (wymagana koncesja na wytwarzanie energii).

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych dużej mocy.

Do czego służą zielone certyfikaty?

Istotą powstania zielonych certyfikatów jest obowiązek zakupu zielonych certyfikatów nałożony na spółki energetyczne. Producenci energii mają obowiązek wytwarzania części energii ze źródeł odnawialnych.

Obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych został nałożony na operatorów systemu przesyłowego (OSP) i dystrybucyjnego (OSD) oraz na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Podmioty te mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia określonej ilości zielonych certyfikatów.

Jeśli producent nie ma możliwości wytwarzania zielonej energii we własnym zakresie, w odpowiedniej wartości, może zakupić ją w postaci certyfikatów od producentów takiej energii.

Obrót certyfikatami zielonej energii odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych.

Zielone świadectwo – Świadectwo pochodzenia energii – co to jest i kto je wydaje?

Zielone świadectwo to dokument potwierdzający, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii (OZE). Nazywa się je również świadectwem pochodzenia.

Świadectwo pochodzenia energii przysługuje ci, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Dzięki zielonemu świadectwu nabywasz prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar, którym możesz odsprzedać na Towarowej Giełdzie Energii.

Świadectwa pochodzenia mogą być:

 • zbywane jako towar giełdowy,
 • przedstawiane do umorzenia przez podmioty, które mają taki obowiązek (są to przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi, odbiorcy przemysłowi oraz towarowy dom maklerski).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej lub obrotem tą energią i sprzedajesz tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, to masz obowiązek umorzenia świadectwa pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej.

W kontekście fotowoltaiki, energia wytworzona z poniższych źródeł, kwalifikuje się do otrzymania zielonego świadectwa:

 • Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
 • Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Zielone certyfikaty – jak powstają i czym są?

Jak podano wcześniej, świadectwa pochodzenia energii w formie cyfrowej wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Ich konwersja na zielone certyfikaty przeprowadzana jest automatycznie, każdorazowo po zarejestrowaniu w prowadzonym przez urząd Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Jako przelicznik przyjęto 1 MWh, co oznacza, że za każdy zarejestrowany 1 MWh energii jego wytwórca otrzymuje jeden certyfikat.

Zielone certyfikaty są instrumentami bezterminowymi, jednak na wniosek posiadacza mogą ulec umorzeniu.

Obrót certyfikatami odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), na stronie internetowej https://tge.pl/

Strategiczne znaczenie zielonych certyfikatów

Zielone certyfikaty są instrumentem, który ma swoje stałe miejsce w polityce energetycznej Państwa.

Długofalowość działań podkreśla fakt ujęcia zielonych certyfikatów w dokumencie strategicznym dla sektora paliwowo-energetycznego Polityka energetyczna Polski do 2040 r.. Dokument został zatwierdzony przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia można być pewnym, że system zielonych certyfikatów będzie w najbliższych latach pewnym źródłem zysków dla wytwórców zielonej energii.

Jak zarobić na zielonych certyfikatach?

Jak przedsiębiorstwo posiadające fotowoltaikę dużej mocy może zarobić na zielonych certyfikatach?

Jeśli jesteś właścicielem instalacji fotowoltaicznej i posiadasz nadmiar energii wyprodukowanej, możesz ją przekształcić w zielone certyfikaty i sprzedać na TGE.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię elektryczną do odbiorcy końcowego, są zobowiązane do wykazania się, że odpowiednia część sprzedanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł – obowiązek ten wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii. W przeciwnym wypadku na przedsiębiorstwo energetyczne nakładana jest kara.

Korzytsniejszym rozwiązaniem jest zakup certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Zaspokojenie popytu na certyfikaty może być źródłem zysku dla wszystkich producentów energii z OZE, którzy mogą uzyskać zielone świadectwo.

Szukasz wykonawcy instalacji fotowoltaicznej?

Manufaktura Energii realizuje inwestycje przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w każdym zakresie wielkości:

 • Mikroinstalacje o mocy do 50 kWp – przeznaczone dla mniejszych firm, restauracji, firm usługowych, zakładów rzemieślniczych, serwisów samochodowych, ślusarni, stolarni, itp..
 • Małe instalacje o mocy powyżej 50 kWp do 1 MWp – przeznaczone dla hoteli, sanatoriów, obiektów wypoczynkowych, małych zakładów produkcyjnych.
 • Elektrownie – instalacje o mocy powyżej 1 MWp – przeznaczone dla dużych zakładów produkcyjnych (wymagana koncesja na wytwarzanie energii).

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych dużej mocy.

Mogą być to przykładowo:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy, posiadające instalacje fotowoltaiczne i produkujące energię na swoje potrzeby, chcące odsprzedać jej nadmiar;
 • właściciele farm fotowoltaicznych,
 • właściciele farm wiatrowych.

Zarabianie na sprzedaży zielonych certyfikatów może być dodatkowym źródłem zysku dla przedsiębiorstw w okresach mniejszej autokonsumpcji, czyli zmniejszonego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby własne.

Zielone certyfikaty są źródłem zysku dla inwestorów angażujących swoje środki w budowę farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Więcej informacji znajdziesz na stronach: