Ubezpieczenie fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja wieloletnia. Podczas eksploatacji może wystąpić wiele nieprzewidzianych zdarzeń, na skutek których może dojść do uszkodzenia instalacji.

Chyba najbardziej obrazowym jest uszkodzenie paneli słonecznych przez spadający grad, ale zdarzają się także akty wandalizmu. Najbardziej głośny jest przypadek szeroko komentowany w internecie, kiedy to osoba celowo uszkodziła kilkadziesiąt paneli za pomocą młotka.

Czy warto ubezpieczyć mikroinstalację fotowoltaiczną? Wiele osób przekonują że warto taką opcję rozważyć. W razie potrzeby ubezpieczenie pozwala w krótkim czasie pokryć koszty odbudowy i usunięcia powstałych uszkodzeń.

Dlaczego ubezpieczenie może być nam potrzebne?

Gwarancja producenta i instalatora paneli nie obejmują zdarzeń losowych czyli przepięć, dewastacji czy uszkodzeń modułów fotowoltaicznych po opadach gradu bądź z innych przyczyn.

Dlatego osoby oczekujące pełnej ochrony swojej instalacji powinny wyposażyć się w gwarancję ubezpieczeniową.

Instalację fotowoltaiczną możemy ubezpieczyć m.in. od skutków gradobicia, skutków awarii, kradzieży, przypadkowym stłuczeniem bądź innym uszkodzeniem paneli.

Kto może ubezpieczyć instalację?

Produkty ubezpieczeniowe dotyczące ochrony instalacji fotowoltaicznych przeznaczone są zarówno dla klientów indywidualnych, rolników, jak i przedsiębiorców. Firmy ubezpieczeniowe posiadają zarówno rozwiązania dla konsumentów, firm jak i inwestorów korporacyjnych.

Ubezpieczenie instalacji OZE można wykupić jako osobny produkt ubezpieczeniowy lub może to być dodatkowy zakres ochrony dodany przy okazji zawierania innych rodzajów ubezpieczeń budynków i mienia (np. gospodarstwa rolnego, domu lub przedsiębiorstwa).

W zależności od tego czy jesteśmy prosumentem, czy inwestorem eksploatującym farmę fotowoltaiczną możemy liczyć na inne zakresy ochrony i wysokości ubezpieczenia.

Czego może dotyczyć ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć samej instalacji fotowoltaicznej, modułów PV, konstrukcji, oprzyrządowania oraz ubezpieczenia ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej.

Ubezpieczenie instalacji dotyczy często ochrony od:

 • skutków gradobicia,
 • wiatru huraganowego,
 • przepięć,
 • uderzeń pioruna,
 • aktów wandalizmu,
 • kradzieży,
 • pożaru,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • naporu śniegu,
 • szkody elektryczne w postaci przepięć,
 • szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta,
 • i inne.

W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, ubezpieczyciel odpowiada za stratę finansową ubezpieczonego spowodowaną wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej wskutek szkody.

Ubezpieczyć można instalacje zamontowane na budynku oraz wolnostojące.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

To, ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki, może zatem zależeć od kilku czynników m.in. wybranych rozszerzeń polisy w zakresie dodatkowej ochrony.

Ze względu na optymalne koszty osoby prywatne rzadko decydują się na ubezpieczenie samych tylko paneli. Bardziej opłacalnym jest ubezpieczenie budynku zawierające ochronę instalacji fotowoltaicznej. W takim przypadku średni koszt ubezpieczenia nieruchomości o wartości około 700 tys. zł wraz z instalacją fotowoltaiczną (o wartości około 30 tys. zł) to wydatek rzędu 400-500 zł rocznie.

W tej kwocie możemy objąć relatywnie szerokim zakresem ochrony dom wyposażony w instalację fotowoltaiczną, zarówno ze strony czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych, jak i działań osób trzecich.

Limit odpowiedzialności

Ważnym elementem ubezpieczenia jest limit odpowiedzialności do wysokości którego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Często poszczególne zakresy ochrony mają osobne limity i ustalane są procentowo od wartości sumy ubezpieczenia. Z kolei suma ubezpieczenia ustalana jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym w zależności od wartości odtworzeniowej ubezpieczanej instalacji fotowoltaicznej.

Przykładowo, wysokość odpowiedzialności za koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, w tym koszty rozbiórki i demontażu zniszczonych lub uszkodzonych elementów instalacji fotowoltaicznej, koszty odkażania w miejscu ubezpieczenia, koszty wywozu, składowania i utylizacji, koszty robót towarzyszących: robót ziemnych, tynkowania, robót murarskich, wykonania połączeń wypustowych może być ustalona na maksymalnie 15% kwoty ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej może wynosić np. 10 000 zł.

Ograniczeniu może podlegać długość okresu odszkodowawczego do np. maksymalnie 180 dni, a wypłata może być ustalana na podstawie przyjętej w umowie ubezpieczenia stałej ceny za 1 kWh.

Limity odpowiedzialności dotyczą zazwyczaj wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a każde zdarzenie pomniejsza sumę ubezpieczenia od której liczone są limity.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę?

Ochrona ubezpieczeniowa jest produktem, który ma realizować ściśle zaprogramowane cele. Dlatego musimy mieć świadomość, że do jego realizacji służy także katalog wyłączeń, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie działa.

Każdy ubezpieczyciel inaczej komponuje swój produkt ubezpieczeniowy, dlatego to co zostanie tutaj opisane to tylko przykłady, które nie muszą wystąpić w danej polisie. Warto jednak mieć świadomość na co zwrócić uwagę dobierając produkt ubezpieczeniowy dla swoich potrzeb.

Ochronie nie podlegają instalacje (przykładowe wyłączenia):

 • znajdujące się na terenach zalewowych i zagrożonych podtopieniem,
 • nie ukończone, niekompletne, niegotowe do pracy,
 • nie wyposażone w system ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz uziemienie,
 • usytuowane w miejscu nie ogrodzonym i nie zamykanym na klucz oraz nie wyposażone w system stałego monitoringu instalacji fotowoltaicznej z powiadomieniem agencji ochrony mienia lub nie wyposażone w system 24 godzinnego dozoru miejsca ubezpieczenia.

Proszę zwrócić uwagę na ostatni punkt. Jest w nim wprost napisane, że ochronie podlegają tylko instalacje będące na zamkniętych posesjach posiadających monitoring z powiadomieniem agencji ochrony mienia. Warto sprawdzić, czy wybrany przez Ciebie ubezpieczyciel wymaga tak wysokiego poziomu zabezpieczeń obiektu.

Przykładowe pozycje, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • powstałe w następstwie eksploatacji nie naprawionej lub źle naprawionej instalacji,
 • powstałe w następstwie braku umiejętności obsługi instalacji,
 • których wartość nie przekracza ustalonej kwoty (franszyza integralna).

Ochrona paneli fotowoltaicznych w ramach polisy mieszkaniowej

W związku z dużą popularnością fotowoltaiki ubezpieczyciele włączyli do swojej oferty produkty ubezpieczenia budynków, które od razu posiadają zakres ubezpieczenia instalacji PV.

Najczęściej ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną ochroną obejmuje elementy fotowoltaiki, które znajdujące się na dachu i ścianach budynku oraz instalacje posadowione na gruncie, zamontowane na terenie posesji w pobliżu budynku.

Produkty tego typu bardzo często posiadają ograniczoną kwotę odszkodowania i obejmują mniejszy zakres ryzyk. To jednak bardzo dobra opcja dla osób, które przy okazji ubezpieczenia domu chcą chronić też posiadaną instalację.

Wysokość odszkodowania

W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o wyliczoną wysokość szkody.

Od ustalonej wysokości szkody odejmuje się wartość pozostałości po uszkodzonej lub zniszczonej instalacji fotowoltaicznej, które ze względu na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze do dalszego użytku lub odsprzedaży lub innego zagospodarowania.

Zazwyczaj do ustalonej wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia, dolicza się poniesione przez ubezpieczonego koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, w tym koszty rozbiórki i demontażu zniszczonych lub uszkodzonych elementów instalacji fotowoltaicznej, koszty odkażania w miejscu ubezpieczenia, koszty wywozu, składowania i utylizacji, koszty robót towarzyszących: robót ziemnych, tynkowania, robót murarskich, wykonania połączeń wypustowych, itp.

Szkoda całkowita

W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej szkoda może być określona jako częściowa lub całkowita. Szkodę uważa się za częściową, jeżeli koszt wymiany utraconej instalacji fotowoltaicznej bądź koszt naprawy uszkodzonej lub zniszczonej instalacji fotowoltaicznej, pomniejszony o wartość pozostałości po szkodzie, jest nie wyższy niż wartość rzeczywista tej instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.

W pozostałych przypadkach ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą

Podsumowanie

Ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii to specjalistyczny produkt, który wymaga dużej wiedzy i świadomości.

Podane w artykule zakresy ochrony, wyłączenia i inne parametry ofert mogą być różne u każdego ubezpieczyciela. Wybierając produkt ubezpieczeniowy dla siebie warto porównać parametry ofert kilku ubezpieczycieli i wybrać najlepszy dla siebie.

Warto dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, tzw. OWU, dopytać o kwestie które budzą nasze wątpliwości bądź wydają się niejednoznaczne.