Dolnośląskie dotacje do fotowoltaiki 2021

Dotacje unijne na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i rozwiązań odnawialnych źródeł energii dla Firm z Dolnego Śląska (woj. Dolnośląskie) w roku 2021.

Dofinansowanie realizowane jest w ramach działania 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Możesz pozyskać do 80% dofinansowania do inwestycji na przykład na zakup:

  • maszyn, urządzeń, wyposażenia,
  • środków transportu,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • pompy ciepła,
  • rozwiązań OZE.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o wartości od 30 000 zł do 400 000 zł.

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2021 r.

O dotacje unijną możne się starać każda firma, która prowadzi działalność na Dolnym Śląsku (woj. Dolnośląskie), jednak warunkiem jest pogorszenie sytuacji gospodarczej w związku z wystąpieniem COVID-19 (spadek obrotów min. 30%).

Firma musi posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynosi do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 471 609 zł.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-151-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-konkursy-horyzontalne-6/

Poszukujesz wykonawcy instalacji OZE bądź paneli fotowoltaicznych do realizacji swojego projektu?

Skontaktuj się z nami!