oferteo

REGULAMIN KONKURSU

Załóż instalacje fotowoltaiczną i wygraj wczasy w Grecji

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu ”Zamontuj instalacje fotowoltaiczną i wygraj wczasy w Grecji” jest MANUFAKTURA ENERGII Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23b, Katowice 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren całej Polski i będzie ogłaszany na stronie internetowej www.manufakturaenergii.pl.

3. Fundatorami Nagród w Konkursie jest MANUFAKTURA ENERGII Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia), posiada tytuł prawny do nieruchomości na której zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy min. 6 kW. Każdy klient, który w terminie podanym w punkcie 7 zamontuje instalację o mocy minimum 6 kW będzie uczestnikiem konkursu oraz wyrazi zgodę poprzez akceptacje regulaminu zamieszczonego na stronie www.manufakturaenergii.pl

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić́ na inne osoby z tym zastrzeżeniem, ze jednostka organizacyjna albo osoba prawna zobowiązana będzie w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o zdobyciu nagrody podać dane osobowe dwóch osób które uprawnione będą do skorzystania z nagrody. Warunkiem koniecznym jest udział w konkursie co najmniej 30 klientów, aby nagroda została rozlosowana wśród naszych klientów.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem.

7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 23 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w biurze Organizatora znajdującym się na terenie siedziby firmy ul. Porcelanowa 23b Katowice oraz na stronie internetowej www.manufakturaenergii.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń́ mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.

10. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty/osoby, o których mowa w § 1 ust. 4, które w okresie od 23 kwietnia 2019r. do 31 maja 2019r. zamówią w ManuFaktura Energii Sp. z o.o. instalacje fotowoltaiczną o mocy min 6 KW, zapłacą za nią oraz dokonają zgłoszenia się do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej www.manufakturaenergii.pl.

2. Potwierdzeniem faktu dokonania zamówienie instalacji fotowoltaicznej, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie będzie umowa zakupu oraz dowód zapłaty w postaci paragonu lub faktury albo umowa zawarta z instytucją finansującą albo bankiem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę̨ pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

§ 3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Komisji Konkursowej. Komisja konkursowa dokona wylosowania zwycięscy spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń.

2. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia umieszczone zostaną w nieprzezroczystym pojemniku. Losowanie będzie odbywać się poprzez wyciągnięcie przez przewodniczącego komisji konkursowej z pojemnika jednego zwycięskiego zgłoszenia.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie albo pisemnie.

4. Zgodnie z art. 30 ust.1 kt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą̨ premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Pobranie podatku i odprowadzenie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Uczestniku.

5. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość́ tych świadczeń́ nie przekracza kwoty 200 zł.

6. Nagroda – tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Grecji w terminie do uzgodnienia do odbioru jedynie osobiście w ciągu 14 dni od powiadomienia o wygranej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie terminu podaniu danych osobowych i adresowych osób

7. Wskutek nieodebrania Nagrody do dnia 17.06.2019 Zwycięzca Konkursu traci bezwarunkowo prawo do otrzymania Nagrody.

§ 4

DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową, umieszczenia na stronie internetowej.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usuniecie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą̨ przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie informacji o zwycięscy bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji konkursu przez Organizatora.

6. Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska, nazwy firmy i miejscowości zamieszkania lub siedziby w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie www.manufakturaenergii.pl oraz w mediach społecznościowych ( np. fb) wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym Konkursie. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.

7. Organizatorzy będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Organizatorzy nie będą przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

§ 5

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą̨ być́ składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji. Adres Organizatora został wskazane w punkcie §1 ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą prawa do nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć́ z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić́ mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nagrody określonej w Regulaminie i obejmuje wyłącznie winę̨ umyślną̨.

3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność́ odbioru lub nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę̨ Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady nagrody.

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń́ losowych, w tym siły wyższej.

9. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz. 1540).

Pobierz regulamin w wersji PDF
Witamy, jak możemy Ci pomóc?